PÉČE O SENIORY A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ

…… s námi dokážete víc ……

Podpora samostatného života seniorů a handicapovaných lidí

– je naším posláním, které máme zakotvené v naší pomoci, péči a strategii.

 
   
POSKYTUJEME
……Od roku 2008, po obdržení rozhodnutí o registraci, poskytujeme tyto služby:
 • osobní asistence s identifikátorem 1719134
 • terénní odlehčovací služby s identifikátorem 5981133
v Kolíně, v Českém Brodě a v jejich širokém okolí  
……  dle potřeby Uživatele až 24 hod. denně, 7 dní v týdnu, celoročně, nepřetržitě s okamžitou kapacitou 15 Uživatelů u osobní asistence a 3 Uživatele u terénní odlehčovací služby.  

OSOBNÍ ASISTENCE
– sociální služba podle § 39, zákona č. 108/2006 Sb.
Služba je určena seniorům a občanům se zdravotním postižením, kteří mají zdravotní omezení způsobené věkem nebo z důvodu zdravotního znevýhodnění a dostali se do nepříznivé sociální situace (např. sami bez pomoci druhé osoby si mají problém zajistit osobní hygienu, připravit/podat jídlo/pití, pohybovat se, uklidit si, nakoupit, vyřídit si záležitosti na úřadech, jsou izolováni doma, potřebují obnovit své fyzické dovednosti nebo psychické schopnosti).  

Cena za služby je stanovena úhradovou vyhláškou 505/2006 Sb.Uživatelům účtujeme cenu v rozmezí 100,-Kč až 130,-Kč/hodinu. Podrobný ceník zde.
Uživatel a Poskytovatel společně dodržují Práva a povinnosti u poskytování služeb.K nahlédnutí zde.

Cílem
 služby je poskytovat odbornou pomoc tak, aby tito občané mohli žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život ve svém přirozeném sociálním prostředí, své domácnosti, kruhu své rodiny. Aby měli zajištěny úkony péče o osobu a domácnost a došlo k udržení jejich kontaktu se společenským prostředím.
Asistentky pomáhají s přesuny z lůžka, oblékáním, koupáním, s přípravou a podáním jídla a pití. Poskytují pomoc při chůzi doma i na vycházce. Pomáhají s udržením chodu domácnosti úklidem nebo zajištěním nákupu. V rámci péče, se asistentky věnují naplnění volného času klienta společností, předčítáním nebo společně s klientem procvičují jeho motorické dovednosti nebo psychické schopnosti. Pomáhají klientům při doprovodech do školských zařízení, na úřady, k lékařům, na veřejné instituce a služby i na kulturní akce. Asistentky pomáhají při komunikaci na těchto místech, tak aby došlo k naplnění oprávněných zájmů a práv klientů.
 
TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA – sociální služba podle § 44, zákona č. 108/2006 Sb.
 • nabízí pomoc neformálním pečujícím – rodinným příslušníkům, v jejich zastoupení v péčí, aby si mohli zařídit svoje osobní věci, lékaře, načerpat nové síly na dovolené apod.
POSKYTOVANÉ ÚKONY OBOU SLUŽEB
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při podání stravy a pití
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí                                                                                               
POMŮŽEME VÁM
 • s péčí o vlastní osobu lidem se sníženou schopností pohybu, upoutaným na lůžku, na invalidním vozíku, lidem trpícím Alzheimerovou chorobou, ROS, Parkinsonovou nemocí apod. Není výjimkou asistence u lidí trpících cukrovkou, artrózou a po CMP. Pomáháme s rekonvalescencí po úrazech, chemoterapii nebo jiných závažných nemocech.
 • Pracovníci přímé péče – osobní asistentky/asistenti pomáhají Uživatelům na místě a v čase, který on sám potřebuje nebo se společně domluví na podobném čase, který bude akceptovatelný pro obě strany.
Naší cílovou skupinou jsou senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením a osoby se zrakovým postižením bez omezení věku.      
 
Cílem naší práce je
 • umožnit našim Uživatelům, aby mohli zůstat co nejdéle doma, ve svém domácím přirozeném prostředí a žít nadále důstojným a plnohodnotným životem za pomoci námi nabízených služeb
 • pružně reagovat na potřeby našich Uživatelů
 • poskytovat odbornou péči
 • řídit se etickým kodexem
 • respektovat důstojnost každého Uživatele
 • při osobní asistenci ve školkách a školách spolupracovat s vyučujícím dle individuálního plánu, který je sestaven pro každé dítě nebo žáka, dle jeho zdravotního stavu, aby se co nejvíce zapojil do kolektivu mezi ostatní

Informace pro zájemce o sociální službu

  Zájemce o sociální službu může získat potřebné informace několika způsoby: Jednání se zájemcem o službu:
 1. Vede sociální pracovnice společně s vedoucí služby.
 2. Jednání je zahájeno sociální pracovnicí na základě přijaté dotazníku o poskytnutí služby nebo na základě osobní nebo telefonické domluvy.
 3. Jednání probíhá osobně v místě pobytu žadatele.
 4. U jednání je přítomen zájemce o službu a podle potřeby rodinný příslušník nebo opatrovník
 5. Cílem jednání je zjistit:
  • kdy, jak a proč se rozhodl, že potřebuje pomoc x podporu,
  • jak doposud zvládal svoji životní situaci,
  • vyjasnit si a upřesnit, jaká očekávání má zájemce od naší služby,
  • zjistit potřeby zájemce v oblasti přípravy stravy, chodu domácnosti, hospodaření s penězi, nákupy, využívání návazných a jiných služeb, zaměstnání, užívání léků, cestování, trávení volného času,
  • zjistit přání zájemce,
  • zjistit další informace např. způsob komunikace, zdravotní stav, průběh dne v současné době atd.,
  • informovat zájemce o službě a o jejích možnostech, o podmínkách pro přijetí a důvodech odmítnutí, způsobech podání žádosti, o úhradách za službu aj.,
  • informovat zájemce o formách sociálních služeb – asistenční služby, odlehčovací služby atd., dle situace nabídnout zájemci další alternativy, informovat ho o jiných službách nebo poradenských centrech, na která se může obrátit s žádostí o radu.
 6. Pokud jednání proběhlo na základě osobní, písemné nebo telefonické domluvy a sociální služba odpovídá potřebám zájemce, je nutné podat žádost písemnou formou, až poté bude zaevidována do evidence žadatelů.
 7. ,,Dotazník o poskytnutí sociální služby“ je možné stáhnout z internetových stránek Spirály pomoci o.p.s., požádat o jeho zaslání poštou nebo si dotazník osobně vyzvednout. Sociální pracovnice může pomoci zájemci s jeho vyplněním při osobní schůzce. Vyplněný dotazník může zájemce zaslat poštou nebo osobně doručit na některou z výše uvedených adres. Pokud je žadatel omezen ve svéprávnosti, je třeba ke smlouvě doložit Usnesení o ustanovení opatrovníka.
 8. V rámci jednání je zájemce seznámen s dalšími službami, které organizace Spirála pomoci o.p.s. poskytuje a je projednána možnost o poskytnutí dalších sociálních služeb.
 9. Na každou žádost je odpovězeno písemně nebo telefonicky.
 10. Sociální pracovnice usiluje o to, aby zájemce porozuměl všem důležitým bodům jednání. K dispozici má materiály přizpůsobené možnostem lidí s mentálním postižením:
  • Prezentace jednotlivých služeb (fotografie),
  • Propagační letáky, materiály atd.
Pokud žadatel splňuje kritéria pro přijetí, je jeho žádost evidována v evidenci žadatelů o sociální službu – cílová skupina – dochází k uzavření smlouvy.Žádosti jsou řazeny chronologicky dle data přijetí písemné žádosti.
Pokud žadatel nesplňuje kritéria pro přijetí, je jeho žádost zaslána zpět s písemným odůvodněním a zároveň je mu nabídnuto jiné řešení jeho situace-kontakty na další organizace či poradny.Sociální pracovnice si vede seznam zamítnutých žadatelů, kde zakládá písemnou odpověď společně se zápisem z jednání.Tyto dokumenty se evidují v evidenci žadatelů o sociální službu – sociální poradenství.
Zájemce může být odmítnut z těchto důvodů:
 • z kapacitních důvodů
 • žadatel žádá o službu, kterou organizace neposkytuje
 • žadatel není cílovou skupinou
 • zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • žadateli byla vypovězena smlouva o poskytnutí sociální služby v naší organizaci v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti